ประเมินการชำระเงินงวดที่ 2 (Ship by OTE)
การชำระเงินงวดที่ 2 ประเภทการสั่งซื้อสินค้าแบบ Ship by OTE ลูกค้าสามารถประเมินค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ลูกค้ากรุณาระบุค่าน้ำหนัก และปริมาตร (โดยประมาณ) ของสินค้าที่ต้องการสังซื้อ